سیستم گزارش ساز پویا

سیستم گزارش ساز پویا

سیستم گزارش ساز پویا

کاربران با استفاده از سیستم گزارش ساز پویا می توانند گزارش ها و داشبوردهایی را ایجاد کنند که بطورخلاصه و دقیق عملکرد و کارایی سازمان را نشان داده و به آنها در شناخت بهتر تنگناها و مغایرت های موجود بین عملکرد برنامه ریزی شده و عملکرد کنونی سازمان کمک کند.

برخی از ویژگی های سیستم گزارش ساز پویا

  – امکان تهیه گزارش از محتویات کلیه فرم های کاربردی

  – امکان Import/Export    گزارش ها و تهیه نسخه پشتیبان از آن ها

 – امکان استفاده از گزارش های صفحه گسترده جهت گزارش های خاص

 – امکان تهیه گزارش های آماری و مدیریتی