رویداد کارآفرینانه دست به آچار

با هدف تربیت و پرورش کارافرینان دانشگاهی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی برنامه ریزی شد. این رویداد با همکاری بنیاد ملی نخبگان، مرکز شتابدهنده سیمرغ، مرکز رویدادهای کارآفرینی هدهد. هدفمندسازی محتوا و آموزش هما، آسیاتک، ایده پردازان آرتا, شرکت نگین رایانه اردبیل،شیران نگار و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از سه روز در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی به کار خود پایان داد.

achar.ovent.ir